Ak si budete ďalej prehliadať túto stránku, akceptujete používanie súborov cookie, vďaka ktorým získavame štatistiky návštevníkov a ktoré nám umožňujú poskytnúť vám cielený obsah prispôsobený vašim záujmom a zabezpečujú interakciu so sociálnymi sieťami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a ich nastaveniach nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Európska asociácia priameho predaja

Visual

O Európskej asociácii priameho predaja
Európska asociácia priameho predaja (DIRECT SELLING EUROPE / DSE) je obchodné združenie pre priamy predaj v Európe, ktorá spája známe spoločnosti a asociácie pre priamy predaj. DSE reprezentuje záujmy priemyslu zaoberajúceho sa priamym predajom v EÚ, ktorý je udržateľný, etický a orientovaný na zákazníka.

Z hľadiska obratu členskej spoločnosti DSE a národnej asociácie pre priamy predaj spoločne zastupujú polovicu všetkého priemyslu priameho predaja v Európskej Únii.
Združenie DSE bolo založené v súlade s belgickou legislatívou a jeho centrála má trvalé sídlo v Bruseli. Za jeho vedenie zodpovedá generálny riaditeľ, ktorý pracuje pod dohľadom správnej rady. Členovia správnej rady sú podľa stanov združenia volení valným zhromaždením.

DSE i jeho členovia sú transparentní. Združenie DSE je registrované v registri transparentnosti pod č. 9435658947-27. DSE je tiež členom EuroCommerce.

História

Európska asociácia priameho predaja je obchodným združením založeným v Bruseli, je zameraná na priamy predaj v Európe a zložená z renomovaných predajných spoločností a vedúcich národných asociácií v oblasti priameho predaja. DSE reprezentuje záujmy priemyslu zaoberajúceho sa priamym predajom v EÚ, ktorý je udržateľný, etický a orientovaný na zákazníka.
Združenie DSE bolo založené v januári 2007 národnými asociáciami z oblasti priameho predaja z Rakúska, Belgicka, Nemecka a Švajčiarska a desiatimi vedúcimi európskymi spoločnosťami.

Poslanie a ciele

Európska asociácia priameho predaja je charakteristická svojimi exkluzívne reprezentujúcimi spoločnosťami a asociáciami, ktoré majú bezúhonnú reputáciu a realizujú rozumnú a etickú obchodnú prax, ako smerom ku svojim spotrebiteľom, tak k predajným poradcom.

Združenie DSE sa striktne dištancuje od všetkých nelegálnych, kritizovaných alebo neserióznych foriem priameho predaja.

Ciele

1. Poskytovať informácie členom DSE a európskym spotrebiteľom
Združenie DSE svojich členov informuje o každom podstatnom vývoji v legislatíve na úrovni EÚ a o tom, aký má vplyv na ich obchodnú činnosť.
Združenie DSE pôsobí ako platforma pre výmenu informácií a skúseností medzi členmi a umožňuje spolupôsobenie v problematike súvisiacej s priamym predajom.
DSE je spoľahlivým zdrojom informácií pre spotrebiteľov a potenciálnych predajcov, ktorých zaujíma táto oblasť podnikania.

2. Podporovať záujem členov DSE na úrovni EÚ
DSE sleduje, aby sa pri rozhodovaní v EÚ  počítalo s jej členmi.
DSE úzko spolupracuje s významnými investormi za účelom zlepšovania informovanosti o trvalo obhájiteľnom obore priameho predaja.

DSE úzko spolupracuje s európskymi inštitúciami v oblasti vylepšovania legislatívy EÚ, znižovania nákladov a nejasností v obchode a pripravuje tak konkurencie schopné prostredie pre oblasť priameho predaja.

Etický kódex

Členské spoločnosti DSE dodržujú uvedený etický kódex:

ZAMERANÝ NA SPOTREBITEĽA
1. Pri kontaktovaní zákazníka uvádza priamy predajca okamžite názov spoločnosti, ktorú reprezentuje vrátane dôvodu kontaktovania.

2. Obchodníci priameho predaja sa nesprávajú dotieravo ani netlačia na zákazníka. Nezneužívajú dôveru spotrebiteľov ani ich vek, zdravotný stav alebo nedostatok porozumenia či jazykovú neznalosť. Priamy predajca vníma ekonomickú situáciu spotrebiteľov a zdrží sa čohokoľvek, čo by mohlo prinútiť zákazníka objednávať tovar neprimeraný jeho situácii.

3. Ak je priamy predajca zákazníkom požiadaný, upustí od predajnej prezentácie, nepokračuje ďalej alebo predvádzanie tovaru odloží.
Spoločnosti a ich obchodníci pre priamy predaj zastavia všetky aktivity, ktoré by mohli presviedčať zákazníka, aby prijal ponuku, len kvôli tomu:
- aby tým preukazoval predajcovia osobnú priazeň
- aby tým ukončil nevhodnú prezentáciu
- aby získal nejaké výhody, ktoré nie sú predmetom ponuky, alebo aby tak za niečo 
  vyjadroval vďačnosť.

4. Hneď ako dostanú zákazníci zmluvu alebo iný dokument, bude jasný a zrozumiteľný.

5. Zákazníci môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy, aj keď platba, ktorá má byť uhradená, nepresahuje právnu hranicu pre odstúpenie od zmluvy podľa vnútroštátneho zákona.

6. Obchodník priameho predaja poskytne zákazníkovi informácie o odstupnom práve, jeho rozsahu, kde a ako sa o neho uchádzať ešte pred tým, než je zákazník viazaný akoukoľvek zmluvou o priamom predaji alebo súvisiacou ponukou.

ZAMERANÝ NA OBCHODNÍKOV PRIAMEHO PREDAJA

1. Každá informácia o príjme zo zárobku musí byť transparentná a musí vychádzať zo zrejmých priemerných výsledkov za priamy predaj obchodníkov v danej spoločnosti.

2. Marketingový plán spoločnosti musí byť transparentný, zrozumiteľný a nezavádzajúci.

3. Spoločnosti nebudú nútiť svojich priamych predajcov k platbám vstupného poplatku alebo od nich vymáhať platby v hotovosti vopred pred začiatkom vykonávania priameho predaja. Ak to povoľuje zákon, pripúšťa sa možnosť povinného nákupu spúšťacieho balíčka, kým kupujúci nedostane primeranú trhovú hodnotu za zakúpený tovar a služby
.
4. Každý člen DSE ponúkne svojim priamym predajcom vhodné školenia. Účelom školení je podporiť profesionálny rast priamych predajcov. Školenie o výrobkoch je ponúkané predajcom zadarmo. Iné školenia, ktoré sa netýkajú výrobkov, môžu spoločnosti ponúkať za určitú odmenu, pokiaľ však nepôjde o získavanie zisku pre spoločnosť alebo inú časť systému priameho predaja.

5. Spoločnosti nesmú nútiť priamych predajcov k prehnaným nákupom.

6. Väčšina príjmov priamych predajcov v DSE plynie z predajov výrobkov a služieb spotrebiteľom; priami predajcovia nemajú príjmy získané jednoduchým najatím iných priamych predajcov do predajného systému. Priami predajcovia získajú províziu na základe predajov konečným zákazníkom, na ktorú majú nárok ihneď ako je to možné, ale najneskôr do 6 týždňov po dodaní tovaru zákazníkovi.

"Priamy predajca" je samostatná osoba, ktorá je aktívnym predávajúcim spoločnosti s priamym predajom.

Ochrana spotrebiteľa v Európskej únii

Fungovanie jednotného európskeho trhu vyžaduje úplné zladenie práv spotrebiteľov v celej Európskej Únii (EÚ). Posledné smernice EÚ o osobitných aspektoch predaja spotrebiteľského tovaru a skupinových záruk definuje rad minimálnych spotrebiteľských práv aplikovateľných v rámci EÚ.

V dôsledku toho spotrebiteľská politika v Európskej Únii zabezpečuje, že môžu občania EÚ využívať vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa aj v prípade, keď sa jedná o nákup tovaru z inej krajiny EÚ.

Členské spoločnosti Direct Selling Europe DSE silne podporujú a plne súhlasia s legislatívou národnou a EÚ spotrebiteľských práv. Vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa je samozrejme najlepšou zárukou etiky a trvalej prijateľnosti oboru priameho predaja.

 

Top